Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Entä jos ottaisit oppisopimusopiskelijan?

Moni matkailu- ja ravintola-alalla miettii, mistä saada tulevaisuuden osaavat työntekijät yritykseensä. Yhtenä ratkaisuna kannattaa harkita oppisopimuskoulutusta, joka tarjoaa hyvän mahdollisuuden saada sitoutunut ja pitkäaikainen työntekijä.

Teksti: Kaisa Laurila
Kuva: Timo Niemi
 

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat haasteen edessä. Henkilöstön tarve lisääntyy toimialan kasvaessa, mutta pätevien työntekijöiden löytäminen on entistä vaikeampaa. Etenkin ravintola-alan koulutukseen hakeutuvien määrä on laskussa. Toisaalta alan vaihtajien ja työtä etsivien määrä kasvaa.

Oppisopimuskoulutus on nostettu keskiöön sekä hallitusohjelmassa että ammatillisen koulutuksen kokonais­uudis­tuksessa. Yksilöllisten opintopolkujen lisäämisen uskotaan tuovan kaivattua piristystä etenkin nuorten ja maahanmuuttajien kouluttautumiseen ja työllistymiseen.

Alan vetovoimaisuuden ja työllisyyden kannalta on tärkeää, että alalle pääsee erilaisia kouluttautumispolkuja pitkin. Työelämälähtöinen opiskelu tarjoaa houkuttelevan, joskus ainoankin, vaihtoehdon aikuiselle mutta myös koulunpenkkiä vierastavalle nuorelle.

Arviolta puolet matkailu- ja ravintola-alan ammatillista perustutkintoa suorittavista opiskelijoista keskeyttää opintonsa ennen valmistumista. Monesti taustalla on koulumuotoisen opiskelun soveltumattomuus käytännön työn kautta oppivalle nuorelle.


Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa myös osia tutkinnosta

Oppisopimusopiskelija työskentelee yrityksessä ohjatusti saavuttaakseen ammatillisen tutkinnon tai pätevyyden. Työnantaja tarjoaa tutkinnon edellyttämiä työtehtäviä ja maksaa opiskelijalle palkkaa.

Oppisopimuskoulutus ei ole automaattisesti koko tutkinnon laajuinen ponnistus, vaan sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi tutkinnon osien suorittamiseen tai henkilöstön lisäkouluttamiseen. Myös yrittäjät voivat kouluttautua oppisopimuksella omassa yrityksessään.

Koulutuksen sisältö on työpaikan, oppisopimuksen järjestäjän ja tietopuolisesta koulutuksesta vastaavan oppilaitoksen yhteisen suunnittelun tulos. Oppiminen painottuu työpaikalla käytännön työtehtäviin, joita on noin 80 prosenttia koko oppimisajasta. Työssä tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisella opetuksella, josta vastaa oppilaitos. Koulupäivien ajalta yrityksen ei tarvitse maksaa palkkaa, mutta opiskelijan pitää päästä osallistumaan opetukseen.

Opiskelijan ohjauksesta koulutuksen aikana vastaavat yhteistyössä työpaikkakouluttaja, oppisopimuksen yhteyshenkilö ja lähiopetuksesta vastaava opettaja. Tärkein rooli on työpaikkakouluttajalla, joka tukee opiskelijan kehitystä ja työskentelyä yrityksessä.

Myös muulla työympäristöllä on tärkeä merkitys. Oppiminen edistyy, jos opiskelija tuntee olevansa tasa-arvoinen työyhteisön jäsen ja jos yhteisö tukee hänen työtään ja opiskeluaan.


Moni jää töihin yritykseen

Työelämässä tapahtuva kouluttautuminen sitoo ja haastaa yrityksiä, mutta tuo mukanaan myös paljon hyötyjä.

Elinkeinoelämän keskusliiton henkilöstö- ja koulutustutkimuksen mukaan matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä puolet pitää oppisopimusta erinomaisena keinona rekrytoida ja sitouttaa uusia työntekijöitä yritykseen sekä motivoida nykyistä henkilöstöä. Tämä on etu alalla, jolla henkilöstö vaihtuu tiu­haan.

Tutkimusten mukaan oppisopimusopiskelijoista noin yhdeksän kymmenestä on työllistynyt vuoden päästä tutkinnon suorittamisesta. Tavanomaisen koulutuspolun läpikäyneiden keskuudessa vastaava luku on noin kuusi kymmenestä. Monet opiskelijat jatkavatkin samassa työpaikassa myös valmistumisen jälkeen.

Parhaimmillaan oppisopimuksella saadaan aikaan laadukasta osaamista ja päteviä työntekijöitä, jotka palvelevat työpaikan tarpeita pitkään ja voivat työssään hyvin.

Moni yrittäjä epäröi oppisopimuskoulutuksen tarjoamista, koska sen tuoma byrokratia koetaan työlääksi. Myös ohjausresurssien puuttuminen estää paneutumasta oppilaan ohjaukseen riittävästi. Koulutuksen raskaus korostuu pienemmissä yrityksissä, joissa on hankala irrottaa työntekijöitä opiskelijan ohjaukseen ja paperityöhön.

Myös kalliiksi koetut kustannukset saavat monet yrittäjät empimään oppisopimuksen allekirjoittamista. Nykyisen koulutuskorvauksen taso koetaan riittämättömäksi suhteessa yritykselle aiheutuviin kustannuksiin ja työmäärään.

Kynnyksen alentamiseksi alkuvaiheen palkkausta olisi tuettava enemmän. Opettajien tulisi lisäksi jalkautua aktiivisesti yrityksiin ja toimia työpaikkakouluttajan tukena.

Ongelmat ovat päättäjien ja oppisopimuksen järjestäjien tiedossa. Pyrkimyksenä onkin kehittää työssä oppimisesta entistä joustavampi ja varteenotettavampi vaihtoehto kaikenkokoisille yrityksille.

Erilaisia oppisopimuksen suoritusmalleja on jo kehitetty ja pilotoitu. Oppisopimuksen järjestäjät ovat pyrkineet lisäämään koulutuksen joustavuutta niin, että yrityksen taloudellinen tai ohjauksellinen taakka ei muodostuisi kohtuuttomaksi. Koulutus voidaan esimerkiksi toteuttaa useamman yrityksen yhteistyönä, jossa ohjausvastuuta pystytään jakamaan. •Miten työnantaja hyötyy oppisopimuksesta?

  • Rekrytointikanava työvoiman saamiseen.
  • Keino sitouttaa työntekijä yritykseen. Useimmat opiskelijat jatkavat työpaikassa myös valmistumisen jälkeen.
  • Oppisopimuksella voi opiskella juuri niitä taitoja, joita työpaikalla tarvitaan. Useimpiin näyttötutkintoihin voi sisällyttää osia muista tutkinnoista. Esimerkiksi kokki voi opiskella vartijan tutkinnosta järjestyksenvalvonnan osion tai liiketalouden alalta markkinointia.
  • Opiskelijan työpaikkakouluttajana toimiminen tarjoaa mahdollisuuden laajentaa myös muiden työntekijöiden osaamista.

 

Miten palkkaan oppisopimusopiskelijan?

  • Ota yhteyttä alueesi oppisopimuksen järjestäjään. Luettelon oppi­sopimus­toimistoista löydät osoitteesta www.oppisopimus.fi.
  • Ilmoita avoimesta oppisopimuspaikasta TE-palveluiden verkkosivuilla www.mol.fi/avoimettyo­paikat.
  • Tuleva opiskelija ottaa itse yhteyttä yritykseesi ja hakee oppisopimuspaikkaa.
  • Yrityksessäsi jo olevalle työntekijälle oppisopimus tehdään työ­sopimuk­sen lisäksi.

 

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta:

www.oppisopimus.fi
https://ek.fi/mita-teemme/innovaatiot-ja-osaaminen/osaaminen-ja-koulutuspolitiikka/oppisopimuskoulutus/

 

Päivitetty 01.02.2018

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum