Kirjaudu MaRan jäsensivuille

II Liiton jäsenyys, jäsenmaksu ja tietojenanto


4 § Jäsenyys

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi kirjallisesta hakemuksesta päästä jokainen 2 §:ssä tarkoitetulla toimialalla toimiva yksityinen elinkeinoharjoittaja tai elinkeinotoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö, joka kirjallisesti sitoutuu täyttämään jäljempänä tässä pykälässä mainitut velvollisuudet ja jonka liiton hallitus jäseneksi hyväksyy. Vuoden 1997 lopussa jäsenenä ollut säilyttää kuitenkin jäsenyytensä (ns. entinen jäsen).

Jäsen kuuluu liittoon kaikkien niiden kotimaisten toimipisteiden ja työpaikkojen osalta, jotka kuuluvat liiton sääntöjen 2 §:n tarkoittamaan elinkeinoon, ellei jäseneksi liityttäessä tai myöhemmin jätetyn hakemuksen perusteella liiton hallitus ole tehnyt poikkeusta jonkin toimipisteen tai työpaikan osalta.

Jos jäsen harjoittaa joko välittömästi tai määräysvallassaan olevan erillisen yrityksen välityksellä toimintaa sellaisella alalla, joka voi olla liitossa 2 §:n mukaan edustettuna on jäsen, mikäli liiton hallitus niin päättää, velvollinen liittymään liiton piiriin myös sellaisen toimialan osalta.

Sääntöjen 2 §:ssä tarkoitetulla toimialalla toimivan yrityksen, joka kuuluu jäsenen kanssa joko omistuksen, hallinnon tai tosiasiallisen toiminnan johdosta samaan intressipiiriin, tulee myös liittyä jäseneksi, mikäli liiton hallitus niin päättää.

Jos jäsen vuokraa työvoimaa 4.4 §:ssä tarkoitettuun intressipiiriin kuuluvalta yritykseltä, vuokraavan yrityksen on liityttävä jäseneksi myös tämän toiminnan osalta.

Liiton jäsenellä tulee olla tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi tulee valita joko kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jollei hallitus myönnä tästä erityisestä syystä poikkeusta ottaen huomioon tilintarkastuslain määräykset.  Ennen sääntömuutoksen voimaantuloa jäseneksi tulleet säilyttävät jäsenyytensä.

Jäsenen on noudatettava näitä sääntöjä sekä täytettävä niihin ja liiton tekemiin sopimuksiin ja sääntöjen mukaisesti tehtyihin päätöksiin perustuvat velvollisuutensa sekä noudatettava terveitä liiketoiminnan periaatteita.

 Mikäli liitto on työnantajapoliittisen keskusjärjestön jäsenliitto, jäsenen on noudatettava myös keskusliiton työmarkkina-asioissa tekemiä päätöksiä ja sopimuksia.

 Liiton kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi varsinainen liittokokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä yksityisen henkilön, joka on huomattavalla tavalla tukenut liiton toimintaa ja on muutoin erityisesti ansioitunut liiton edustamien elinkeinojen alalla.

Liiton kannattajajäseneksi tai liitännäisjäseneksi voidaan valita luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja rekisteröity säätiö, jonka hallitus on hyväksynyt ja joka ei toimi sääntöjen 2 §:ssä tarkoitetulla toimialalla.

 

5 § Jäsen- ja liittymismaksu

 Varsinaisen jäsenen on suoritettava liittymismaksu ja vuosittainen jäsenmaksu. Sääntöjen 2 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa vuokratyövoimaa muulta kuin 4.5 §:ssä tarkoitetulta yritykseltä hankkivan jäsenen on maksettava jäsenmaksua myös vuokratyövoiman käytöstä.  Varsinainen liittokokous päättää sekä liittymismaksun suuruuden että jäsenmaksun perusteetja suuruuden kalenterivuodeksi kerrallaan. Liittokokous vahvistaa samalla jäsenmaksun enimmäis- ja vähimmäismäärän. Entisen jäsenen, joka ei harjoita 2 §:ssä tarkoitettua toimintaa, jäsenmaksu on kulloisenkin minimimaksun suuruinen.

 Jäsenmaksu perustuu jäseneen edellisenä kalenterivuotena työsuhteessa olleille maksettujen palkkojen määrään, liikevaihtoon, jalostusarvoon tai näiden yhdistelmään. Jos jäsen hankkii vuokratyövoimaa muulta kuin intressipiiriin kuuluvalta yritykseltä, vuokratyövoiman käytön perusteella maksettava jäsenmaksu perustuu työvoimaa vuokraavalle yritykselle maksettuun korvaukseen. 

 Kesken kalenterivuotta liittynyt jäsen maksaa jäsenmaksun vain jäsenyyskuukausilta. Jos jäsenen toiminta tai osa siitä siirtyy toiselle jäsenelle tai jäseneksi liittyvälle, siirronsaajan jäsenmaksu määrätään laskemalla jäsenmaksuperuste arvioimalla liittymisvuoden osalta jäsenmaksuperusteet. Kun jäsenen toiminta siirtyy jäsenelle tai jäseneksi liittyvälle ja kun sekä toiminnan luovuttava että sen vastaanottava on näiden sääntöjen perusteella velvollinen maksamaan jäsenmaksun, jäsenmaksu peritään vain luovuttavalta jäseneltä.

 Hallituksella on oikeus päättää liittymismaksusta luopumisesta tai sen alentamisesta jäsenkampanjan yhteydessä. Hallituksella on myös oikeus päättää jäsenmaksu­alennuksesta silloin, kun liittoon liittyy kerralla jokin uusi toimiala tai merkittävä osia siitä. Alennus jäsenmaksusta voidaan myöntää enintään kahdeksi vuodeksi.

 Kannattaja- ja liitännäisjäseneltä peritään jäsenmaksu. Sen suuruuden varsinainen liittokokous vahvistaa kalenterivuodeksi kerrallaan. Kannattaja- tai liitännäisjäsenenä olevan luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia.

 Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

 

6 § Liitolle annettavat tiedot

 Jäsenen on annettava vuosittain liitolle hallituksen ilmoittamassa ajassa jäsenmaksun määräämiseksi tarvittavat tiedot. Jäsenen on annettava myös tiedot näiden sääntöjen 4.2, 4.3 ja 4.4. ja 4.5 §:ssä tarkoitetuista yrityksistä ja niiden toimipaikoista sekä niissä tapahtuneista muutoksista sekä muut hallituksen tarvitsemat tiedot. Liittoon liittyvän on annettava nämä tiedot jäsenhakemuksen yhteydessä.

 Mikäli yksittäinen jäsen ei pyynnöstä huolimatta, asetetussa määräajassa, anna jäsenmaksun perusteena olevia palkkatietoja, määräytyy 5 §:n mukainen jäsenmaksu hallituksen ar­vion mukaisesti niin, että jäsenmaksu on enintään 15 % korkeampi kuin edellisen vuoden jäsenmaksu.

 Jäsen on velvollinen antamaan liitolle tai keskusliitolle sen pyytämät tiedot maksetuista palkoista ja muista työsuhteisiin liittyvistä seikoista edellä 2 §:ssä mainittuja tarkoituksia sekä tilastoja varten. Näin saadut yksittäistä jäsentä koskevat tiedot pidetään salaisina, ellei jäsen anna erikseen lupaa niiden luovuttamiseen.

 

7 § Eroaminen liitosta

 Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava asiasta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta liittokokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos eroaminen ei ole tapahtunut myös kaikkien edellä 4.2 §:ssä tarkoitettujen toimipisteiden tai  4.3, 4.4 ja 4.5 §:ssä tarkoitettujen liittymiseen velvoitettujen yritysten osalta, hallituksen on erotettava nämä yritykset, koska ne eivät enää täytä näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden edellytyksiä. Erityisistä syistä hallitus voi kuitenkin päättää toisin.Jäsenyyden katsotaan päättyvän sen kesä- tai joulukuun viimeisenä päivänä, joka ensiksi seuraa kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

 Milloin erityiset syyt niin vaativat, voi hallitus päättää lyhyemmästäkin ajasta.

 

 8 § Jäsenen toiminnan lopettaminen

 Jos jäsen lopettaa yrityksensä, luovuttaa sen toiselle tai asetetaan konkurssiin, se on erotettava liitosta heti.

 

 9 § Jäsenen erottaminen liitosta

 Jäsen, joka on olennaisessa kohdin jättänyt täyttämättä jäsenyyteen liittyvät velvollisuutensa, syyllistynyt elinkeinotoiminnassaan rikolliseen tai muutoin jäsenistön yleistä arvonantoa heikentävään menettelyyn, laiminlyönyt merkittävästi verojen tai muiden julkisten maksujen suorittamisen, taikka menettelyllään huomattavasti vaikeuttanut liiton tai sen jäsenten toimintaa tai muilla yhdistyslaissa mainituilla perusteilla, voidaan sitten, kun asianomaiselle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, erottaa liitosta. Jos jäsen on erotettu, erottaminen koskee, jos hallitus niin päättää, samalla myös jäseneen 4.2, 4.3, 4.4 ja 4.5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevia jäseniä, joiden jäsenyyden edellytykset eivät enää täyty.

 Erottamisesta perusteluineen päättää liiton hallitus.

 

 10 § Jäsenmaksu jäsenyyden päättyessä

 Jäsen, joka 7 §:n mukaisesti eroaa tai 8 §:n mukaisesti erotetaan, on velvollinen suorittamaan maksunsa siihen saakka, kun eroaminen katsotaan tapahtuneeksi.

 Jäsen, joka 9 §:n mukaisesti erotetaan, on velvollinen suorittamaan maksunsa liitolle siltä kalenterivuodelta, jonka kuluessa erottaminen tulee voimaan.

 Jäsen, jonka jäsenyys liitossa on päättynyt, menettää jäsenyydestä johtuvat oikeutensa.  Ennen jäsenyyden päättymistä erääntyneet maksut ja sen jälkeenkin määrätyn hyvityksen entinen jäsen on kuitenkin velvollinen maksamaan.

 Jäsenyyden lakatessa jäsen ei saa takaisin liitolle suorittamiaan maksuja eikä mitään osaa liiton varoista.

Päivitetty 21.11.2018

MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum