Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Ravintoloiden sääntely kevenee

Pitkään valmisteltu alkoholilaki on eduskunnan käsiteltävänä. Uusi laki keventäisi merkittävästi ravintoloiden sääntelyä, mutta se sisältää myös muutamia ongelmallisia kohtia. Eduskunnassa äänestetään ensin vähittäismyynnissä myytävien alkoholijuomien vahvuudesta. Sen jälkeen jatketaan lakiesityksen muuta käsittelyä. Laki tullee voimaan ensi vuoden alkupuolella.

 

Teksti: Veli-Matti Aittoniemi 
Kuvat: Timo Niemi, Pixhill ja Jussi Rasimus

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa toteaa uudesta alkoholilaista antamassaan lausunnossa, että alkoholin kulutuksen siirtyminen pois ravintoloista jatkuu. Hallitus päätti budjettiriihessä korottaa alkoholijuomaveroa 100 miljoonalla eurolla. Samalla hylättiin ajatus anniskelun arvonlisäveron alentamisesta. MaRa toteaa, että paras keino tukea anniskelua on toteuttaa anniskelun arvonlisäveron alennus.

Lain valmistelun yhteydessä useat kansanedustajat ja terveysvaikuttajat totesivat, että lain tavoitteena tulisi olla alkoholin kulutuksen siirtäminen ravintoloihin. Vaikka tähän tavoitteeseen tuskin päästään, laissa näkyy pyrkimys helpottaa ravintoloiden arkea. Vielä edellisellä hallituskaudella valmisteltiin lakia, joka olisi kiristänyt sääntelyä. Nyt toteutettiin monia kevennyksiä, joita ravintolat esittivät käytännön työn helpottamiseksi.

Jatkoajoissa siirrytään ilmoitukseen

Merkittävin kevennys on jatkoaikaluvasta luopuminen. Ravintola voi jatkaa anniskelua ilmoituksella kello 1.30:n jälkeen. Anniskelua voidaan jatkaa kello 4:ään saakka, ja juomat on kerättävä pois kello 5.

Lain mukaan ravintolassa on jatkoajalla oltava yksi järjestyksenvalvoja alkavaa sataa asiakasta kohti yksinomaan järjestystä valvomassa. Lupaviranomainen voi keventää vaatimusta ja poistaa sen kokonaan, jos vaatimus on selvästi tarpeeton.

MaRa vastustaa kaavamaista velvoitetta järjestyksenvalvojasta. MaRa ehdottaa, että laissa asetetaan velvoite laatia omavalvontasuunnitelma järjestyksenvalvonnasta. Viranomainen voi arvioida suunnitelmaa ilmoituksen tekemisen yhteydessä. Poliisilla on myös turvapalvelulain nojalla oikeus määrätä järjestyksenvalvoja ravintolaan.

Alkoholilakiesityksen velvoite järjestyksenvalvojasta on ristiriidassa tuoreen turvapalvelulain kanssa ja pakottaa ravintolat asettamaan järjestyksenvalvojan niissäkin tapauksissa, joissa se ei ole tarpeellista. Vaatimus johtaa siihen, että usean pienen ravintolan mahdollisuus anniskella kello 1.30 jälkeen voi vähentyä nykyisestä.

Lakiesitys kieltää yllättäen jatkoajat ulkotarjoilualueilla sekä yhteisillä anniskelualueilla ja anniskelun ennen kello 9. Näitä kieltoja ei perustella lakiesityksessä. MaRa esittää, että ulkotarjoilualueilla voi anniskella luvalla myös kello 1.30 jälkeen. Majoitusliikkeiden aamiaistarjoilun yhteydessä ja vapun-, itsenäisyys- ja uudenvuodenpäivänä on voitava anniskella ennen kello 9.


Vastaavan hoitajan pätevyysvaatimukset kevenevät

Lakiesitys poistaa vastaavan hoitajan pätevyysvaatimukset. Ravintolan on nimettävä vastuuhenkilö, mutta hänelle ei aseteta laissa vaatimuksia koulutuksesta tai työkokemuksesta. Riittää, että vastuuhenkilö on suorittanut anniskelupassin. Kevennys helpottaa henkilökunnan saatavuutta matkailu­alueilla ja ruokaravintoloissa.

Laista poistuvat myös yksityiskohtaiset säännökset annostelusta. Siinä mainitaan ohjeelliset annoskoot, mutta jatkossa on mahdollista anniskella esimerkiksi snapsi ja olut yhtä aikaa. Ravintolan velvollisuudeksi jää huolehtia siitä, että selvästi päihtyneille ja alaikäisille ei anniskella.

Laista poistetaan vaatimus anniskelualueen yksinomaisesta hallinnasta. Tämä mahdollistaa yhteiset anniskelualueet ja yhteistyön anniskelualueilla. Yhteisen anniskelualueen voi perustaa, kun osapuolet sopivat siitä, kuka kantaa vastuun anniskelusääntöjen noudattamisesta. Ravintola tai tapahtumajärjestäjä voivat sopia myös siitä, että anniskelualueella toimii toinen yrittäjä, joka tarjoaa asiakkaille pikaruokaa tai muita palveluja.

Mietojen alkoholijuomien tarjouksia saa mainostaa

Nykyisen lain mukaan ravintola ei saa mainostaa alle kaksi kuukautta voimassa olevia juomatarjouksia. Tämä vaatimus poistetaan ravintoloilta. Laki sallii mietojen juomien happy hour -mainonnan. Jatkossa yökerhot voivat kohdistaa asiak­kailleen vaikkapa yhden päivän voimassa olevia juomatarjouk­sia. Väkevien juomien markkinointi ravintolan ulkopuolella pysyy edelleen kiellettynä.

Alkoholilaissa toteutetaan myös ravintoloiden pitkäaikainen toivomus siitä, että toisen henkilön henkilötodistuksen käyttö on rangaistavaa. Viime vuosina on muodostunut ongelmaksi se, että ravintoloihin pyritään sisälle esimerkiksi vanhemman sisaruksen papereilla. Nuoret tietävät, että ravintolan ovella voi näyttää väärät paperit ilman seuraamuksia. Uusi laki mahdollistaa sen, että väärien paperien käytöstä voi saada sakot. Tämän uskotaan vähentävän väärien henkilötodistusten käyttämistä.

Alkoholilaista poistetaan vanhentuneet säännökset velaksi anniskelusta. Tätä ovat toivoneet erityisesti erilaiset tapahtumanjärjestäjät. Kansainvälisissä tapahtumissa on jo pitkään käytetty maksurannekkeita, joilla asiakkaat ovat voineet maksaa kaikki tapahtuman aikana ostamansa tavarat ja palvelut. Suomessa alkoholilaki on estänyt rannekkeiden käytön alkoholijuomien ostamisessa. Nyt tästä rajoitteesta päästään eroon.


Ravintola voi hakea vähittäismyyntiluvan

Lakiesitys lähtee siitä, että myös ravintola voi hakea vähittäismyyntiluvan. Luvan hakenut ravintola voi myydä alkoholijuomia ulos samoilla säännöillä kuin vähittäiskaupat. Juoma on myytävä suljetussa pakkauksessa kello 9–21 välisenä aikana. Myytävien juomien vahvuus ratkeaa äänestyksessä, jossa kansanedustajat päättävät vähittäiskaupassa myytävien alkoholijuomien alkoholiprosentista.

Pienpanimoille tulee oikeus myydä ulos enintään 12-prosenttisia alkoholijuomia. Myös ravintolapanimot saavat paremmat mahdollisuudet ulosmyyntiin kuin muulla vähittäiskaupalla. Ravintolan itse valmistamia oluita voi myydä suljetuissa pakkauksissa asiakkaille mukaan ilman, että on perustettava erillinen vähittäismyyntipiste tai tarjottava asiak­kaiden ostettavaksi myös elintarvikkeita.

Alkoholilaki sallii anniskelun myös cateringtilaisuuksissa. Anniskeluluvan haltija voi anniskella ilmoituksen tekemällä yritystilaisuuksissa tai tapahtumissa. 

Cateringanniskelua rajoittaa se, että lupaviranomaisen on hyväksyttävä tila etukäteen. Hyväksyntää voi hakea tilan haltija tai omistaja. Myös luonnossa oleva laavu tai taukopaikka voidaan hyväksyä anniskelutilaksi. MaRa pitää tilojen hyväksymistä liian raskaana vaatimuksena ja esittää, että hyväksyntää vaaditaan vain alueilta, joilla anniskellaan kokoontumislaissa tarkoitettujen yleisötilaisuuksien yhteydessä.

Alkoholilaissa kevennetään luotettavuuden arviointia koskevaa sääntelyä. Anniskeluluvan haltija voi edelleen menettää luotettavuutensa ja mahdollisuuden hakea anniskelulupaa, mutta laissa mainitut edellytykset kevenevät. Suurin muutos on se, että pelkkä konkurssi ei voi enää johtaa luotettavuuden menettämiseen.

Myös anniskeluluvan myöntämisen edellytyksiä koskeva sääntely on muuttunut. Yllättävä yksityiskohta on se, että harmaan talouden selvitysyksikkö katsoo, että uusi pykälä ei mahdollista riittävää luvanhaltijan taustojen selvittämistä. Nähtäväksi jää, korjataanko tämä asia eduskuntakäsittelyn aikana.

Viranomainen voi asettaa ehtoja ja rajoituksia

Lakiesityksen mukaan lupaviranomainen saa määrätä anniskelulupaan toiminnan erityisestä luonteesta tai toiminnassa esille tulleista muista erityisistä olosuhteista johtuvia ehtoja ja rajoituksia. Ne voivat liittyä anniskelualueeseen, anniskeluaikaan, anniskeluannosten kokoon, henkilökunnan ja asiakaspaikkojen määrään sekä meluhaittojen ehkäisyyn. Niiden pitää myös olla välttämättömiä valvonnan turvaamiseksi anniskelupaikassa ja sen ympäristössä, järjestyshäiriöiden ja meluhaitan ehkäisemiseksi asuinympäristössä tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi. Ehdot ja rajoitukset on mitoitettava siten, että ne eivät estä eivätkä kohtuuttomasti vaikeuta luvanhaltijan ravitsemistoiminnan harjoittamista. 

Pykälän muotoilu synnyttää viranomaisten väliseen toimivaltaan liittyvän ongelman. Pykälä oikeuttaa anniskeluviranomaisen puuttumaan asioihin, jotka kuuluvat muiden viranomaisten tehtäviin. Anniskeluviranomaiset ovat aikaisemmin arvioineet muun muassa meluhaittaa aistinvaraisesti. Korkein hallinto-oikeus rajoitti anniskeluviranomaisten toimivaltaa vuonna 2013.

Uusi pykälä voi palauttaa vanhan käytännön, vaikka järjestyshäiriöihin tai meluhaittaan puuttuminen on poliisin tai terveydensuojeluviranomaisen tehtävä. Siksi MaRa esitti, että viranomaisen määräyksenantovaltuus rajataan määräyksiin, jotka ovat välttämättömiä tehokkaan valvonnan ja järjestyksenpidon turvaamiseksi anniskelupaikassa.

Jatkoajalta kova valvontamaksu

Lakiesityksessä ehdotetaan jatkoaikaravintoloiden valvontamaksuihin huomattavia korotuksia. Lakiesityksen mukaan jatkoaikaravintolan valvontamaksu olisi 760 euroa, jos anniskelua jatketaan yli 180 päivänä vuodessa kello neljään. Muutoin se olisi 380 euroa. Korkein maksu määrättäisiin ravintoloille, jotka anniskelevat kello 4:ään asti esimerkiksi keskiviikosta lauantaihin. Alempi maksu määrättäisiin, jos anniskelua harjoitettaisiin 4:ään esimerkiksi torstaista lauantaihin. •

Päivitetty 17.12.2018

MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum