Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Ravintolaruokien kuljetuspalvelut ja tilaajavastuu

Viime aikoina markkinoille on tullut ravintolaruokien kuljetuspalveluita tarjoavia toimijoita. Näitä palveluita käyttävän ravintolayrityksen (tilaaja) on syytä ottaa huomioon se, että yrityksen tavanomaiseen toimintaan liittyvät, alihankintana toteutetut kuljetuspalvelut kuuluvat lähtökohtaisesti niin sanotun tilaajavastuulain soveltamisalaan.

Tilaajavastuulakia sovelletaan silloin, kun alihankintayrityksen palveluksessa on työntekijä, jonka työtehtävät liittyvät tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin tai tilaajan tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät kuitenkin arvoltaan alle 9 000 euron alihankintasopimukset.

Tilaajavastuulaki edellyttää, että ennen sopimuksen tekemistä tulee alihankintayritykseltä pyytää laissa tarkemmin mainitut selvitykset. Mikäli sopimus on tehty näitä selvityksiä pyytämättä, on alihankintapalvelua käyttävä yritys velvollinen suorittamaan vähintään 2 000 euron ja enintään 20 000 euron suuruisen laiminlyöntimaksun.

Ennen laissa tarkoitetun sopimuksen tekemistä tilaajan tulee hankkia sopimuskumppanistaan seuraavat selvitykset:

  1. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin
  2. kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot
  3. selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;
  4. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
  5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; sekä
  6. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Näiden selvitysten avulla tilaajayrityksen tulee varmistua siitä, että kyseessä oleva yritys on hoitanut velvoitteensa asianmukaisesti. Jos selvityksissä ilmenee puutteita, ei sopimusta kyseisen yrityksen kanssa lain mukaan saa tehdä. Jos tilaaja on tehnyt sopimuksen, vaikka hänen on täytynyt tietää, ettei alihankintayrityksellä ole tarkoituksena täyttää sopimusosapuolena ja työnantajana lakisääteisiä velvoitteitaan, voidaan tilaaja velvoittaa suorittamaan korotettu laiminlyöntimaksu, jonka määrä on vähintään 20 000 ja enintään 65 000 euroa.

Tilaajavastuulain noudattamista valvoo koko Suomessa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, joka myös antaa tarkempia neuvoja lain soveltamisesta.

Vastuu ruoan turvallisuudesta voi jäädä ravintolalle

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan omavalvontaohjeessa, jonka Evira on hyväksynyt, käsitellään ruoan kuljettamista ja sitä koskevia vastuita. Yritysten välisissä sopimuksissa ruoan kuljettamiseen liittyvistä vastuista voidaan sopia. Jos ruoan kuljettaja on muu kuin ammattimaisesti elintarvikkeita kuljettava yritys, vastuu asiakkaalle kuljetettavien elintarvikkeiden turvallisuudesta jää ravintolalle. Silloin ravintolan on huolehdittava myös kuljetusten omavalvonnasta ja siihen liittyvästä kirjaamisesta.

Elintarvikkeiden ammattimainen kuljettaminen vaatii elintarvikehuoneistoilmoituksen ja omavalvontasuunnitelman. Jos tekee sopimuksen ruoan kuljettamisesta yrityksen kanssa, on syytä tarkistaa, että kuljetustoiminta vastaa säädöksiä ja että toimijalla on asianmukainen omavalvontasuunnitelma ja siihen liittyvä kirjanpito.

Kuljetuksesta vastaava toimija huolehtii siitä, että lämpötilat säilyvät kuljetuksen ajan säädösten mukaisina. Kuljetusajat ja -lämpötilat mitoitetaan mikrobiologisesti arimman tuotteen mukaan. Kuumana ja kylmänä pidettävät tuotteet on kuljetettava eristetyissä kuljetusastioissa. Kuljetusvälineiden ja -astioiden on oltava tarkoitukseensa soveltuvia ja niiden puhdistamisesta ja suojaamisesta on huolehdittava. Elintarvikkeet on suojattava kastumiselta, likaantumiselta ja muilta mahdollisilta riskeiltä, ja on pidettävä huolta, ettei niiden hygieeninen laatu vaarannu.

Kuljettajan omavalvontasuunnitelmassa on mainittava ne toimenpiteet, joiden avulla kuljetettavien elintarvikkeiden hygieenisestä laadusta varmistutaan. Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi toiminta, jota suunnitelma koskee, kuljetusten vastuuhenkilö, kuljetuslämpötilat, lämpötilanseurantajärjestelmä sekä elintarvikehygieenisesti tärkeät vaiheet.

Toimija vastaa siitä, että elintarvikkeita käsittelevillä työntekijöillä on tehtäviensä suorittamisen kannalta riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen ja että heitä tarvittaessa koulutetaan ja neuvotaan elintarvikehygieniassa. Toimijan on varmistuttava myös siitä, että asiakas saa tiedon tuotteiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista ainesosista.

Päivitetty 18.02.2016

MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum