Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Lisätietoja energiatehokkuussopimuksesta


1. Mikä on energiatehokkuussopimus?

Vuoden 2008 alusta matkailu- ja ravintola-ala liittyi mukaan järjestelmään, joka tähtää energian käytön vapaaehtoiseen tehostamiseen yrityksissä. Teollisuuden suuret energiankäyttäjät ja merkittävä joukko pienempiä yrityksiä ovat olleet mukana energiansäästötyössä jo toistakymmentä vuotta. Nyt mahdollisimman monet yritykset eri toimialoilta halutaan saada mukaan energiatehokkuus­sopimukseen.

Mukaan lähtevä matkailu- ja ravintola-alan yritys tekee liittymissopimuksen MaRan kanssa. Siinä se sitoutuu tehostamaan energiankäyttöään aina kun se on mahdollista ja raportoimaan siitä säännöllisesti.


2. Mihin sopimus perustuu?

MaRa allekirjoitti joulukuussa 2007 puitesopimuksen elinkeinoelämän energiankäytön tehostamiseksi.  Puitesopimus on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Elinkeinoelämän keskusliiton välinen sopimus. Sillä pannaan Suomessa täytäntöön vuonna 2006 voimaan tullut energiapalveludirektiivi, joka koskee kaikkea energian loppukäyttöä pois lukien päästökauppasektori ja meri- ja lentoliikenne.

Matkailu- ja ravintola-alalla sopimus toteutetaan MaRan toimenpideohjelmalla (linkki), johon MaRan jäsenyritysten toivotaan liittyvän laajasti. Sopimus astui voimaan 1.1.2008 ja se on voimassa 31.12.2016 saakka.


3. Miksi yritys liittyisi energiatehokkuussopimukseen?

Energiatehokkuussopimuksella tavoitellaan energiatehokkuutta yritykseen. Siten yritys saavuttaa kustannussäästöjä.

Yritys voi myös saada TEM:in energiatukea sekä energiakatselmukseen että mahdollisiin energiatehokkuutta edistäviin investoineihin.

Sopimus on yritykselle tapa osoittaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta. Toimialamme asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat yhä valveutuneempia ympäristökysymyksissä. Energiatehokkuussopimus kertoo osaltaan heille yrityksen tavoitteista ja päämääristä mm. ilmastonmuutoksen torjunnassa. Esimerkiksi julkisissa hankinnoissa ympäristöasiat voivat olla yhtenä hankintakriteereistä.


4. Kenelle sopimus on tarkoitettu?

Mikä tahansa MaRan jäsenyritys voi liittyä sopimusjärjestelmään välittömästi.

MaRan toimenpideohjelmassa energian tehostamistoimet kohdistetaan kuitenkin alussa toimialalla eniten energiaa käyttäville sektoreille. Näitä ovat hotellit, kylpylät, hiihtokeskusten rinnetoiminnot ja huvi- ja teemapuistot.


5. Miten sopimukseen liitytään ja maksaako liittyminen?

Liittyminen ei maksa mitään.

Mukaan lähtevä yritys solmii sopimuksen täyttämällä liittymisasiakirjan ja lähettämällä sen kahtena allekirjoitettuna kappaleena MaRan toimistoon. Liittyessään yritys sitoutuu MaRan toimenpideohjelmaan, joka on liittymisasiakirjan osa.

Sopimus on voimassa liittymishetkestä 31.12.2016 saakka. Liittymisasiakirjassa yritykseltä kysytään vuoden 2005 energian kulutustietoja lähtökohtatiedoiksi.

Liittymisasiakirjassa on kolme sivua. Liittyvä yritys täyttää kullakin sivulla kysytyt tiedot. Myös sivun kolme toimipaikkaerittely ja rakennustilavuustieto on täytettävä.

Lisätietoja liittymisasiakirjan täyttämisestä löytyy linkistä Liittymislomakkeen täyttöohje.


6. Mihin yritys sitoutuu?

Sopimusjärjestelmään liittyessään yritys sitoutuu tehostamaan energian käyttöään jatkuvasti ja raportoimaan vuosittain helmikuussa mm. käytetyn energian määrät (sähkö, lämpö, polttoaineet), tehdyt toimenpiteet ja saavutetut energiasäästöt.

Sopimus on luonteeltaan tavoitesopimus. Se tarkoittaa, että yritys sitoutuu energiatehokkuuden parantamiseen sekä muihin sopimuksessa esitettyihin toimenpiteisiin aina, kun se on taloudellisesti, teknisesti sekä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mahdollista. Muut toimenpiteet liittyvät energiatehokkuuden huomioon ottamiseen seuraavissa asioissa: hankinnat, uuden tekniikan käyttöönotto, kuljetukset ja varastointi, uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto ja henkilökunnan koulutus

Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen edellyttää johdon sitoutumista sekä hyvää energianhankintastrategiaa ja sen toteuttamista.

Yritys voi halutessaan irtisanoutua sopimusjärjestelmästä kesken kauden.


7. Paljonko energiaa on säästettävä?

MaRan toimialatavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kukin energiatehokkuussopimukseen liittyvä yritys asettaa vähintään 9 %:n tehostamistavoitteen. Perustelluista syistä yrityskohtainen tavoite voi olla pienempikin.

Tätä liittymissopimuksessa esitettyä tehostamistavoitetta tavoitellaan sopimuskauden 2009 (tai yrityksen liittymisvuosi) – 2016 välisen ajan.

Tehostamistoimina hyväksytään myös vuodesta 1995 lähtien toteutettuja energiansäästötoimia edellyttäen, että niiden säästövaikutus on edelleen voimassa. Tästä TEM antaa erillisen ohjeen myöhemmin.

Energiankäytön tehostamisella tarkoitetaan säästötoimilla saavutettua ja energiayksiköissä (MWh) ilmaistua vaikutusta. Yrityksen energiankulutuksen ei siten edellytetä olevan vuonna 2016 määrällisesti 9 % alhaisempi kuin vuonna 2008.


8. Mitkä ovat TEM:n tuet ja mikä on energiakatselmus?

Etuina sopimusjärjestelmään liittyvä yritys voi saada TEM:n energiatukea 40 % (pkt- ja mikroyritykset 50 %) energiakatselmuksien ja -analyysien teettämiseen sekä enintään 30 % yleiset ehdot täyttäviin energiatehokkuutta parantaviin investointeihin.

Tuki energiakatselmukseen on aina 40%  tai 50 % työkustannuksista mutta investointituen määrä vaihtelee tapauskohtaisesti. Tukea voi hakea korottomalta takaisinmaksuajaltaan yli 3:n ja alle 10 vuoden hankkeille.

Energiakatselmuksen tavoitteena on selvittää yrityksen energiankäytön hallintaa ja sen kehittämismahdollisuuksia. Katselmuksesta syntyvä raportti on työkalu yrityksen päivittäiseen toimintaan, siihen on kirjattu toimenpide-ehdotuksia ja ohjeita niiden toteuttamiseksi. Katselmoijan tulee olla Motivan auktorisoima, jotta voi saada TEM:n tuen.

Tuet haetaan aina paikallisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY), sen yritysosastolta. ELY-keskuksesta saa myös neuvontaa tukien hakemiseen. Yrityskohtaisissa investointitukipäätöksissä esitetään takaisinperinnän ehdot siinä tapauksessa, että yritys irtisanoutuu sopimuksesta kesken kauden 2009 - 2016.

Lisätietoja tuista ja niiden hakemisesta löytyy Motivan kotisivuilta ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kotisivuilta.


9. Miten sopimus toteutetaan käytännössä?

Yritys nimeää yrityskohtaisen ja tarvittaessa toimipaikkakohtaisia energiavastuuhenkilöitä. Vastuuhenkilö toimii yhteyshenkilönä MaRaan ja Motiva Oy:öön toimenpideohjelman toimeenpanoon liittyvissä asioissa.

Vuoden kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä yritys asettaa energiankäyttönsä tehostamisen päämäärät, määrittelee energiatehokkuustoiminnan vastuut ja selvittää toimipaikkakohtaisen energiankulutuksensa energialajeittain (sähkö, lämpö ja polttoaineet).

Kahden vuoden kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä yritys tunnistaa mahdollisuutensa tehostaa energian käyttöä. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi suorittamalla ministeriön ohjeiden mukainen energiakatselmus tai -analyysi tai muu vastaava selvitys. Yritys asettaa toimipaikka- tai toimipaikkaryhmäkohtaiset energiankäytön tehostamisen tavoitteet ja laatii aikataulun niiden toteuttamiseksi.

Jatkossa yritys seuraa energiankäyttöään ja energiatehokkuuden muutosta sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Energiakatselmuksia koskeviin yleisiin kysymyksiin saa vastauksia Motiva Oy:ltä.


10. Miten yritys raportoi ja mikä on raportointimaksu?

Yritykset raportoivat vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellisen vuoden energian käytöstä ja siihen liittyvistä tehostamis- ja muista toimista toimipaikka- tai toimipaikkaryhmäkohtaisesti energiatehokkuussopimuksen internetpohjaiseen seurantajärjestelmään. Sitä ylläpitää Motiva.

Raportissa kerrotaan yrityksen energiankäyttötiedot edelliseltä vuodelta, energiakatselmuksissa ja -analyyseissä tai muuten yrityksessä havaitut energiankäytön tehostamiseen liittyvät toimet ja niiden vaikutukset sekä investointikustannukset. Lisäksi raportoidaan muiden toimenpiteiden etenemisestä.

MaRan hallituksen päätöksen mukaisesti veloitetaan sopimusjärjestelmään liittyviltä yrityksiltä kustannukset, jotka syntyvät vuotuisen toimialaraportin tekemisestä. MaRa tilaa raportin Motiva Services Oy:ltä, jolle maksut ohjautuvat.

Veloitusperuste:
- liittyneellä yrityksellä on 1-5 toimipaikkaa, veloitus on 300 €/vuosi
- liittyneellä yrityksellä on 6-10 toimipaikkaa, veloitus on 500 €/vuosi
- liittyneellä yrityksellä on 11 tai enemmän toimipaikkoja, veloitus on 700 €/vuosi.
Hintoihin lisätään alv 24 %. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

Järjestelmään liittyneen jäsenyrityksen on maksettava raportoinnista koko sopimuskauden ajan vuosimaksua vuoden 2017 loppuun asti. MaRa pidättää itsellään oikeuden maksujen muutokseen sopimuskauden 2009–2016 aikana, mikäli palvelun tuottaja Motiva Services Oy korottaa tai laskee maksujaan.


11. Miten näkyy, että yritys on mukana ohjelmassa?

Sopimuksen solminut yritys saa käyttöönsä energiatehokkuusmerkin. Sitä voi käyttää esimerkiksi painotuotteissa ja nettisivuilla osoittamaan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille mukanaoloa energiatehokkuussopimuksessa.


12. Mitkä ovat MaRan tehtävät?

MaRa pitää yllä oman toimialansa yritysten liittymisrekisteriä ja energiankäytön vastuuhenkilöluetteloa ja osallistuu energiakatselmusten ja -analyysien kehittämiseen, markkinointiin ja tuloksista tiedottamiseen.

MaRa on perustanut ohjausryhmän seuraamaan sopimusjärjestelmän toteutumista.


13. Mistä saa lisätietoja?

Yhteyshenkilö MaRassa on asiantuntija Hannu Hakala, puh. (09) 6220 2029, 050 606 73, sähköposti etunimi.sukunimi@mara.fi. Häneltä saa lisätietoja ja neuvoja sopimukseen liittymisestä.

Lisätietoja muualla netissä: www.motiva.fi

Motiva on avannut myös omat toimialakohtaiset extranet-sivut sopimusjärjestelmään liittyneille yrityksille. Käyttäjätunnukset toimitetaan yrityksille liittymisen tapahduttua.

Motivan kotisivuilla on myös lista auktorisoiduista katselmoijista.


14.  Neuvontaa liittyneille

MaRa tarjoaa yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa maksutonta neuvontaa sopimusjärjestelmään liittyneille yrityksille. Alaan perehtynyt neuvoja on Motivassa. Neuvontatyö on pääosin puhelinneuvontaa, mutta myös yrityskäynnit ovat mahdollisia. Toimitamme neuvojan yhteystiedot sopimukseen liittyneille.

Neuvontapalvelun aihealueita ovat:

  • Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden selventäminen      
  • Yrityksen oman energiankäytön tärkeimpien tekijöiden tunnistaminen yleisellä tasolla        
  • Avustaminen tiedossa olevien tehostamistoimenpiteiden priorisoinnissa         
  • Yritysten sisäinen viestintä ja koulutus ja siihen liittyvät materiaalikysymykset
  • Avustaminen yritysten ja muiden alan toimijoiden (katselmoijat, TE-keskukset, laitetoimittajat, jne.) välisten kontaktien luomisessa
  • Energiatehokkuussopimuksen vuosiraportointi

Neuvontapalveluun ei sisälly energiakatselmointi, esisuunnittelu- ja suunnittelutyö eikä toteutusprojektien valvonta. Neuvontapalvelut rahoittaa TEM ja mukana olevat toimialajärjestöt. MaRan lisäksi neuvontapalveluissa ovat mukana teknologiateollisuus, muoviteollisuus, elintarviketeollisuus ja kemianteollisuus.

Päivitetty 23.04.2013

MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum