Kirjaudu MaRan jäsensivuille

III Liiton päätöksenteko, hallinto ja hoito

11 § Liiton elimet

Päätösvalta liiton asioissa on liittokokouksella.

Hallitus, hallituksen työvaliokunta ja hallituksen apuna toimitusjohtaja huolehtivat liittokokouksen päätösten toimeenpanosta sekä hoitavat liiton asioita liittokokouksen vahvistaman työnjaon mukaisesti.

 

 12 § Liittokokous

Varsinainen liittokokous pidetään kerran vuodessa huhti – marraskuun aikana ja se voidaan pitää myös muualla kuin liiton kotipaikalla.

Ylimääräiseen liittokokoukseen liiton jäsenet kokoontuvat milloin liittokokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton ääni­oikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

 

13 § Kokouskutsu liittokokoukseen

Kokouskutsu liittokokoukseen on toimitettava kullekin liiton jäsenelle vähintään kuukausi ennen kokousta postitse, liiton jäsentiedotteessa tai sanomalehti-ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

 

14 § Menettely, äänestys ja vaalit liittokokouksessa

Liittokokouksen avaa liiton hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai toimitus­johtaja, minkä jälkeen puhetta johtaa se, jonka saapuvilla olevat jäsenet ja edustajat tarpeen vaatiessa pääluvun mukaan äänestäen siihen tehtävään valitsevat.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni täyttä sataaseitsemääkymmentä (170) euroa kohden, jonka jäsen on maksanut sääntöjen mukaista viimeksi veloitettua jäsenmaksua.

Äänestyksessä saadaan käyttää valtakirjaa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei määräenemmistöä näiden sääntöjen mukaan vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Äänestys toimitetaan avoimesti. Vaali on kuitenkin toimitettava suljetuilla lipuilla, jos joku jäsenistä tai edustajista sitä vaatii tai puheenjohtaja niin määrää.

Päätös Elinkeinoelämän keskusliitto ry:stä eroamisesta on tehtävä liittokokouksessa vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta on tehtävä varsinaisessa liittokokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

Kannattaja- ja liitännäisjäsenellä on liittokokouksessa puheoikeus. Kannattaja- ja liitännäisjäsenenä oleva yhteisö saa nimetä liittokokoukseen yhden edustajan, jolla on puheoikeus.

Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on liittokokouksessa puheoikeus.

 

15 § Liittokokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa liittokokouksessa:

1)      esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edellisen kalenterivuoden aikana, edellisen kalenterivuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto;

2)      päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

3)      päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen ja toimitusjohtajan edellisen kalenterivuoden toiminta ja siitä annettu tili antavat aihetta;

4)      vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio ja päätetään liitolle suoritettavista jäsen- ja liittymismaksuista;

5)      päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

6)      vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä;

7)      päätetään vaalivaliokunnan esityksen perusteella hallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajista, hallituksen jäsenistä tai toimitetaan tarvittaessa hallituksen  puheenjohtajan, kahden varapuheenjohtajan ja muiden valittavien jäsenten vaali sääntöjen 18 §:n mukaisesti;

8)      päätetään mahdollisen vaalivaliokunnan asettamisesta ja valitaan siihen jäsenet;

9)    päätetään kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta, sekä

10)    valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä, joista ainakin toisen varsinaisen ja hänen varamiehensä tulee olla KHT-tilintarkastajia tai KHT-tilintarkastusyhteisö.

Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään lisäksi kokouskutsussa erikseen ilmoitetut asiat.

Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa ilmoitetut asiat.

Liiton jäsenen, joka haluaa jonkin asian käsiteltäväksi varsinaisessa liittokokouksessa, tulee kirjallisesti ilmoittaa siitä hallitukselle vähintään kuusi viikkoa ennen kokousta, ja näin ilmoitettu asia on mainittava kokouskutsussa.

 

16 § Kokouksen pöytäkirja

Liittokokouksessa laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt ehdotukset ja päätökset ja jonka puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri allekirjoittaa sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tarkistaa.

 

17 § Kokouksen kieli

Liittokokouksessa ja hallituksen kokouksessa saa kukin oman valintansa mukaan käyttää joko suomen tai ruotsin kieltä. Lausunto ja ehdotus merkitään pöytäkirjaan sillä kielellä, jota hän on käyttänyt.

 

18 § Liiton hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä vähintään kaksitoista (12) ja enintään kaksikymmentäseitsemän (27) muuta varsinaista jäsentä siten kuin varsinainen liittokokous päättää. Kullekin valitulle jäsenelle valitaan samalla henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja varsinaisen jäsenen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Varajäsenen toimikausi on sama kuin asianomaisen varsinaisen jäsenen.

Hallitukseen voidaan valita ja siinä voi toimia vain liiton jäsenenä oleva yksityinen elinkeinonharjoittaja tai jäsenenä olevan oikeuskelpoisen yhteisön tai sen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai muuten sen yritysjohtoon kuuluva.

Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet on pyrittävä valitsemaan toimialan erikokoisista ja -tyyppisistä yrityksistä näiden merkitystä vastaavassa suhteessa.

 

19 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, jomman kumman varapuheenjohtajan tai toimitusjohtajan kutsusta tai milloin kolme hallituksen jäsentä sitä pyytää, ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai jompi kumpi varapuheenjohtaja mukaan lukien on saapuvilla.

 

20 § Asioiden käsittely

Asiat käsitellään hallituksessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan johdolla noudattaen soveltuvin osin liittokokouksessa noudatettavaksi määrättyä menettelyä, kuitenkin niin, että äänestykset suoritetaan pääluvun mukaan.

Päätös, joka koskee 29 §:ssä tain 30 §:ssä tarkoitettua työtaistelua, on tehtävä hallituksen jäsenten 2/3 enemmistöllä, jolloin äänestys on salainen.

Liiton omaisuuden myymiseen, vaihtamiseen tai kiinnittämiseen tarvitaan hallituksen jäsenten 3/4 enemmistö. 

Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.

 

21 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

 • ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita liiton tarkoituksen toteuttaminen vaatii,
 • edistää liittoon liittymistä sekä käsitellä ja ratkaista jäsenhakemukset,
 • hyväksyä työehtosopimukset,
 • yhdessä toimitusjohtajan kanssa hoitaa liiton varoja ja vastata niistä sekä jättää tilintarkastajille tilinpäätös ja vuosikertomus,
 • kutsua liittokokous koolle ja valmistella siinä käsiteltävät asiat,
 • esittää liittokokoukselle kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta,
 • laatia seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvio ja esittää se liittokokoukselle,
 • huolehtia liittokokouksen päätösten toimeenpanosta,
 • valvoa näiden sääntöjen, hallituksen niiden nojalla tekemien päätösten ja liiton tekemien sopimusten noudattamista sekä päättää asiain vaatimista toimenpiteistä, jos näitä sääntöjä, päätöksiä tai sopimuksia rikotaan,
 • päättää toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai toimitusjohtajanvaramiehen ja liiton johtavassa asemassa olevien toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta ja erottamisesta,
 • nimetä liiton toimintaa varten toimikuntia, työryhmiä ja ne valiokunnat, joiden valinta ei sääntöjen mukaan kuulu liittokokoukselle
 • päättää liiton edustajista keskusliiton hallitukseen
 • käsitellä työpaikoilla syntyneitä selkkauksia ja päättää niiden vaatimista toimenpiteistä,
 • tehdä päätös jäseneksi hyväksymisestä, erottaa jäsen, joka ei noudata liiton päätöksiä tai muutoin toimii vastoin liiton tarkoitusta, on jättänyt täyttämättä sääntöjen 4.2, 4.3 tai 4.4 tai 4.5 §:ssä tarkoitetun liittymisvelvollisuuden, laiminlyönyt 6 §:ssä tarkoitetuntiedonantovelvollisuutensa, jättänyt liiton päättämät maksut suorittamatta tai, jonka osalta on olemassa muu lakiin tai näihin sääntöihin perustuva erottamisoikeus;
 • päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä,
 • päättää kannattaja- ja liitännäisjäsenistä ja
 • esittää varsinaiselle liittokokoukselle kutsuminen kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi.

 Hallitus voi nimetä myös toimikunnan edistämään terveen liiketoiminnan periaatteita ja valmistelemaan kurinpitoasioita.

 

22 § Hallituksen työvaliokunta

Hallituksen työvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä enintään yhdeksän (9) hallituksen keskuudestaan valitsemaa muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan kullekin varsinaiselle jäsenelle varajäsenen. Työvaliokunta toimii vaalivaliokuntana, jollei vaalivaliokuntaa valita.  Muut työvaliokunnan tehtävät määrää hallitus.

Työvaliokunnan jäsenet on pyrittävä valitsemaan toimialan erikokoisista ja -tyyppisistä yrityksistä näiden merkitystä vastaavassa suhteessa.

Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

 

23 § Vaalivaliokunta

 Mikäli varsinainen liittokokous päättää vaalivaliokunnan valitsemisesta, vaalivaliokuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Kunakin vuonna heistä eroaa kolme, joita ei välittömästi voida valita uudelleen. Erovuoroisuus ratkaistaan valiokunnan kahtena ensimmäisenä toimintavuotena arpomalla. Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Vaalivaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

 Vaalivaliokunnan tehtävänä on:

 • tehdä varsinaiselle liittokokoukselle ehdotus hallituksen jäsenmääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi sekä kahdeksi tilintarkastajaksi ja kahdeksi varatilintarkastajaksi,
 • tehdä varsinaiselle liittokokoukselle ehdotus keskusliiton edustajistoon valittaviksi liiton edustajiksi ja varaedustajiksi,
 • tehdä hallitukselle ehdotus keskusliiton hallitukseen valittaviksi liiton edustajiksi ja varaedustajiksi ja
 • tehdä varsinaiselle liittokokoukselle ehdotus vaalivaliokunnan jäsenten valitsemiseksi erovuoroisten sekä kesken toimikautensa eronneiden tilalle.

Vaalivaliokunnan on ehdotusta laatiessaan huolehdittava siitä, että se kokonaisuutena tarkasteltaessa täyttää tasapuolisuuden vaatimukset suhteessa liiton jäsenten eri kokoon ja eri tyyppeihin sekä näiden merkitykseen.

        

24 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa liiton juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä

 • valmistella liittokokouksen, hallituksen, työvaliokunnan ja vaalivaliokunnan kokouksissa esille tulevat asiat sekä huolehtia niiden päätösten toimeenpanosta,
 • johtaa liiton toimistoa ja järjestää sen työt,
 • huolehtia hallituksen apuna liiton varojen hoidosta ja kirjanpidosta ja
 • ottaa ja erottaa liiton henkilökunta lukuun ottamatta johtavassa asemassa olevia toimihenkilöitä ja määrätä sen työsuhteen ehdoista.
 • Toimitusjohtajan sijaisena toimii varatoimitusjohtaja.

 

25 § Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja tai hallituksen määräämät henkilöt aina kaksi yhdessä.

 

26 § Liiton tilit

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain.

Tilinpäätös ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi maaliskuun 15. päivään mennessä.

Tilintarkastajien lausunto on annettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista liittokokousta.

Päivitetty 21.11.2018

MaRan verkkosivut käyttää evästeitä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja verkkosivujemme evästekäytännöistä täällä.

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Accountor Metos Paulig Winpos Läntmannen Unibake Kespro Schneider Paulig Smartum